The Therapy Shop

ο?θοπαιδικά στώματα και είδη

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

H εται?εία Α. Κ?υώνης Μ. ΕΠΕ εισήγε στην αγο?ά το εμπο?ικό σήμα The Therapy Shop μέσω του οποίου κάνει αισθητή την πα?ουσία της. Η εται?εία ιδ??θηκε π?ιν πε?ίπου από 18 χ?όνια. Αντικείμενο των δ?αστη?ιοτήτων της είναι κυ?ίως η π?οσφο?ά ο?θοπεδικο? υλικο? και η κατασκευή και η π?οώθηση ανατομικών στ?ωμάτων και μαξιλα?ιών.

Η εται?εία καταβάλλει όλες τις δυνάμεις της στην π?οφ?λαξη της σπονδυλικής στήλης από δυσμενή μεταχεί?ιση, στη δημιου?γία ευεξίας και στην εξασφάλιση υγειο?ς ?πνου και χαλα?ωτικής ξεκο??ασης. Η φιλοσοφία της είναι η δημιου?γία ευε?γετικών συνθηκών για το σώμα μέσω αποτελεσματικών λ?σεων οι οποίες δίνονται από τα αναγνω?ισμένα και διακεκ?ιμένα π?οοϊόντα της.

Η The Therapy Shop εμπο?ε?εται ο?θοπεδικά π?οϊόντα αξιόπιστων μεγάλων οίκων του εξωτε?ικο? μέσω της αποκλειστικής αντιπ?οσώπευσής τους στην Ελλάδα. Οι πολυθ?όνες μασάζ Interactive Health από τις Η.Π.Α. και οι πολυθ?όνες της Family Inada από την Ιαπωνία έχουν αποδειχθεί ως απολ?τως υγειή π?οϊόντα. Εκτός από την πώληση η εται?εία εξειδικε?εται και στον τομέα κατασκευής δικών της ανατομικών στ?ωμάτων και μαξιλα?ιών πα?άγοντας αυτά από απολ?τως οικολογικά υλικά.

Η συλλογή των π?οϊόντων της συμπλη?ώνεται μέσω της διακίνησης ειδών για την κατά οίκον νοσηλεία στα οποία διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία και τα οποία πα?αδίδονται εντός των 24 ω?ών. Υπη?εσίες πα?οχής ήπιων επιστημονικών μεθόδων θε?απείας και η διάθεση συσκευών υγείας και φυτικών καλλυντικών π?οσωπικής φ?οντίδας ολοκλη?ώνουν την π?οσφο?ά της. Η The Therapy Shop εφα?μόζει μεθόδους και υλικά υψηλών π?οδιαγ?αφών και για αυτό το λόγο έχει λάβει για τα π?οϊόντα και τις υπη?εσίες της την πιστοποίηση ISO 9001:200 μέσω ενός διεθνο?ς έγκυ?ου ελεγκτικο? φο?έα.

Η ανοδική πο?εία τη εται?είας οφείλεται στην ικανότητα αυτης να ανταποκ?ίνεται στην αθ?ώπινη ανάγκη μέσω της π?οσφο?άς της σε συνδυασμό με την επίτευξη ικανοποιητικο? κέ?δους. Διαφο?οποιείται από τους ανταγωνιστές της μέσω συγκεκ?ιμένων πλεονεκτημάτων τα οποία καθιστο?ν τις υπη?εσίες της μοναδικές:

 • αποτελεσματικός συνδυασμός υπη?εσιών μέσω του τ?ιπτ?χου π?οϊόν, θε?απεία, άσκηση στην π?όληψη δυσμενειών της υγείας
 • πολ?τιμη εμπει?ία στο χώ?ο της υγείας η οποία λειτου?γεί π?ος όφελος ανθ?ώπων με σοβα?ά π?οβλήματα υγείας
 • άμεση αναγνώ?ιση του ονόματος της εται?είας από όλους φο?είς με τους οποίους έ?χεται σε επικοινωνία
 • συστηματική διαφημιστική π?οβολή στα μέσα ενημέ?ωσης του τομέα της υγείας

Η επιτυχημένη εξέλιξη και συνέχεια της εται?είας επιδιώκεται ακόμα και στην εξέλιξη του δικο? της συστήματος δικαιόχ?ησης. Οι π?οδιαγ?αφές αυτο? και οι συντελεστές της αποδοτικότητας του δικτ?ου αποτελο?ν μια καλή επιχει?ηματική λ?ση για όσους θέλουν να δημιου?γήσουν τη δική τους επιχεί?ηση μέσα σε ένα πλαίσιο συνε?γασίας και ασφάλειας έναντι του επιχει?ηματικο? κινδ?νου.

Γίνετε και εσείς τώ?α ενε?γό μέλος στο δίκτυο Franchise της εται?είας και π?οσφέ?ετε ολοκλη?ωμένες υπη?εσίες αποκομίζοντας επιχει?ηματικό ώφελος!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος του δικαιοπα?όχου, της εται?είας Α. Κ?υώνης Μ. ΕΠΕ, υποστη?ίζεστε στην επιχει?ηματική δ?αστη?ιότητά σας από ένα σωστά σχεδιασμένο πακέτο πα?οχών στην οδό της επίτευξης των επιχει?ηματικών σας στόχων. Αυτό π?οσφέ?ει:

 • αποκλειστικότητα της πε?ιοχής
 • υποστή?ιξη στην ε??εση της θέσης του σημείου πώλησης
 • κοινές διαβουλε?σεις για τις αποφάσεις του τ?όπου λειτου?γίας
 • βοήθεια στη διαμό?φωση δια???θμισης και διακόσμησης του καταστήματος
 • συνεχής εκπαίδευση του π?οσωπικο? με σεμινά?ια κατά τη διά?κεια συνε?γασίας
 • υπη?εσίες εξυπη?έτησης του πελάτη μετά τη φάση της πώλησης
 • ενιαίο πλη?οφο?ιακό και λογισμικό σ?στημα με σχεδιαστική εφα?μογή CRM ERP.

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Το επιθυμητό π?οφίλ του μελλοντικο? δικαιοδόχου

Εσείς είστε ένας ευπ?όσδεκτος υποψήφιος σ?μφωνα με την ο?εξή σας για καταβολή π?οσωπικής δουλειάς και με την πίστη σας στο σχέδιο της εται?είας όπως και με την αφοσίωσή σας στα ο?άματά της.


Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα για πιο αναλυτική ενημέ?ωση και πα?ουσίαση του δικτ?ου!

The Therapy Shop

ο?θοπαιδικά στώματα και είδη

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises