Selections Χυτή?ογλου

Οικιακός εξοπλισμός

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

Η γνωστή και καθιε?ωμένη εται?εία Selections Χυτή?ογλου συνδέεται από την α?χή της λειτου?γίας της το έτος 1909 και σε όλη τη διά?κεια αυτής μέχ?ι και σήμε?α με τις πιο εντυπωσιακές ιδέες και π?οτάσεις για υφασμάτινες κου?τίνες, υφάσματα επιπλώσεων, ταπετσα?ίες διακοσμητικά έπιπλα και αντικείμενα όπως και λευκά είδη. Η Selections Χυτή?ογλου ιδ??θηκε με το άνοιγμα του π?ώτου καταστήματος στη οδό Καπνικα?έας από τον ιδ?υτή της εται?είας κ??ιο Πα?λο Χυτή?ογλου με καταγωγή από την Καισά?ια Καπαδοκίας. Από την α?χή της επιχει?ηματικής δ?αστη?ιότητας η εται?εία καινοτόμησε και π?ωτοτ?πησε, χά?ιν στο π?οοδευτικό και δημιου?γικό πνε?μα καθώς και τον δυναμισμό των κινήσεων και την επιχει?ηματική δια?γεια του ιδ?υτο? της, φέ?νοντας κοντά στο καταναλωτικό κοινό αποκλειστικά π?οϊόντα από τις μεγάλες αγο?ές του εξωτε?ικο?. Η μεγάλη α?χική επιτυχία της εται?είας συνεχίστηκε και πα?έμεινε αμείωτη, καθώς η εται?εία δεν είναι γνωστή μόνο στην Ελλάδα, αλλά και κατέχει υποκαταστήματα και σε πόλεις χω?ών του εξωτε?ικο? όπως στα Βαλκάνια, στην Κ?π?ο και στις Α?αβικές χώ?ες. Η Selections Χυτή?ογλου εφα?μόζει από το έτος 1990 το δικό της σ?στημα δικαιόχ?ησης δίνοντας σε πε?ισσότε?ους και νέους συνε?γάτες το π?ονόμιο να μοι?αστο?ν μαζί της την πολ?τιμη ιστο?ία της και το γνωστό και δημοφιλές όνομά της και στοχε?ει στην πε?αιτέ?ω ανάπτυξή της τόσο σε αστικές όσο και ημιαστικές πε?ιοχές.

Η Selections Χυτή?ογλου π?οσφέ?ει στου χώ?ους των φιλόξενων, επιμελώς διαμο?φωμένων και καλαίσθητων καταστημάτων της νέες ιδέες και τα ω?αιότε?α π?οϊόντα τα οποία μπαίνουν στο σπίτι των πελατών της μετατ?έποντας αυτόν σε ένα χώ?ο υψηλής αισθητικής και μοναδικο? γο?στου. Αυτό το οποίο στοχε?εται είναι η φ?οντισμένη δια???θμιση των οικείων χώ?ων σ?μφωνα με τα π?οσωπικά π?ότυπα και τις πιο ξεχω?ιστές επιθυμίες των πελατών της για έναν χώ?ο όπως αυτοί ονει?ε?ονται αυτόν. Οι συλλογές της Selections Χυτή?ογλου π?οσφέ?ουν νέα δείγματα καλαισθησίας, τα οποία ανανεώνουν την εικόνα των π?οσφο?ών με νέες π?οτάσεις διακόσμησης κάθε χ?όνο. Τα υφάσματα διφο?ετικών μεγάλων οίκων του εξωτε?ικο? κάνουν τη διαφο?ά των π?οϊόντων όπως είδη από τους οίκους SATI, REIG-MARTI, EL-CID, APPELT, SAUM&VIEBAHN, DEL-AIR, UNIQUE TREND, BY ZOE, HELEN-HIT από την Ελένη Χυτή?ογλου η οποία έφε?ε στο π?οσκήνιο ένα σ?γχ?ονο μείγμα έμπνευσης επι??οών από το Μα?όκο, τη ?ιγη?ία, την ?έα Υό?κη και το Λονδίνο μεταξ? άλλων τόπων δημιου?γικής ενέ?γειας.

Η Selections Χυτή?ογλου δεν π?οσφέ?ει μόνο ποιοτικά π?οϊόντα, αλλά και λαμβάνει τη μέ?ιμνα της οικίας ή του επαγγελματικο? χώ?ου των πελατών της διευκολ?νοντας αυτο?ς με σωστές υπη?εσίες. Μέσω του συνε?γίου της εται?είας από ειδικο?ς διακοσμητές με μεγάλη εμπει?ία φ?οντίζει για την καταμέτ?ηση του χώ?ου, πα?αδίδει και τοποθετεί ?αμμένες κου?τίνες και την επένδυση με υφάσματα της επίπλωσης, διοχετε?ει στο χώ?ο του πελάτη νέες π?οτάσεις και ιδέες για κάθε ?φος αισθητικής μέσω δειγματισμο? στον οικείο χώ?ο και της επιμέλειας των δικοσμητών της για την πιο κατάλληλη ιδέα σ?μφωνα με την καλαισθησία των πελατών.

Γίνετε και εσείς συνε?γάτης σε αυτό το δίκτυο Franchise και αποκτήσετε την επιχει?ηματική επιτυχία συνεχίζοντας στη πο?εία ενός μεγάλου ονόματος στα οικιακά είδη.

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος στο σ?στημα δικαιόχ?ησης του δικαιοπά?οχου, τη εται?είας Selections Χυτή?ογλου, φέτετε ταυτόχ?ονα με την δική σας επιχει?ηματική εξέλιξη και την εμπει?ία και επιτυχία 90 χ?όνων δομής μίας εκσυγχ?ονισμένης εται?είας δικαιοπά?οχου. Η κεντ?ική έδ?α του συστήματος υποστη?ίζει εσάς έμπ?ακτα σε όλη τη διά?κεια της συνε?γασία και δίνει σε εσάς ισότιμες ευκαι?ίες επιχει?ηματικής επιτυχίας και κέ?δους. Το πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει σε εσάς χ?ήσιμα πλεονεκτήματα:

  • Συμφέ?ουσες συνε?γασίες με π?ομηθευτές του εξωτε?ικο?

    Π?οφίλ δικαιοδόχου

    Εσείς είστε ένας ευπ?όσδεκτος υποψήφιος σ?μφωνα με τον βαθμό εμπει?ίας σας στη διαχεί?ηση και διοίκηση μίας επιχεί?ησης.

    Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα!

Selections Χυτή?ογλου

Οικιακός εξοπλισμός

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises