MEDIA STROM

Στ?ώματα

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

H Media Strom είναι μία καθιε?ωμένη εται?εία πα?αγωγής και πώλησης στ?ωμάτων ?πνου. Καταξιωμένη στην ελληνική αγο?ά και αναγνω?ισμένη στην Ευ?ώπη δεσμε?εται για την υγιεινή κάλυψη των βιωτικών αναγκών του σωστο? ?πνου και για την κάλλιστη συμβολή στην ποιότητα της ζωής. Η εται?εία ιδ??θηκε το έτος 1967 από τους αδελφο?ς ?ιά?χου και δεν σταματά στην μακ?όχ?ονη πο?εία της να κατασκευάζει στ?ώματα με υψηλές π?οδιαγ?αφές αντιλαμβάνοντας πλή?ως τη ζωτική σημασία του ?πνου για μία καλ?τε?η διαβίωση .

Η Media Strom π?οσφέ?ει στ?ώματα ο?θοπεδικά και ανατομικά, ντυμένα κ?εβάτια, έπιπλα και αξεσουά? κ?εβατοκάμα?ας, υφάσματα για το ντ?σιμο των κ?εβατιών, π?οστατευτικά στ?ωμάτων και μαξιλά?ια, καναπέδες- κ?εβάτι και ανατομικά υποστ?ώματα. Τα π?οϊόντα της κατασκευάζονται στα δ?ο ε?γοστάσιά της στην Ελλάδα με τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες και με εμβαθυμένη τεχνογνωσία από το εξειδικευμένο π?οσωπικό της το οποία α?ιθμεί 280 ε?γαζομένους. Η συλλογή των π?οϊόντων κατασκευής της εται?είας β?ίσκεται στα εται?ικά και συμβεβλημένα καταστήματα τα οποία διακ?ίνονται για το μοντέ?νο ?φος τους, την καλαίσθητη πα?ουσίαση του χώ?ου και τη φιλική ατμόσφαι?α.

Η Media Strom π?ωτοπο?εί μέσω την ανάπτυξης τεχνογνωσίας, δοκιμής και εφα?μογής π?οηγμένης νέας τεχνολογίας όπως και χ?ήσης καινοτόμων υλικών. Είναι η μοναδική εται?εία στο αντικειμενό της στην Ελλάδα και από τις ελάχιστες στην Ευ?ώπη η οποία διαθέτει τμήμα έ?ευνας και ανάπτυξης και υπε?σ?γχ?ονα ε?γαστή?ια ελέγχου και ε?ευνών. Στα κατάλληλα εξοπλισμένα ε?γοστασία διατελο?νται τεχνολογικοί έλεγχοι για την κατασκευή ικανών στ?ωμάτων για έναν ποιοτικό και υγιεινό ?πνο . Σε αυτές τις δοκιμές συμπε?ιλαμβάνονται ο έλεγχος ανθεκτικότητας, διά?κειας ζωής και συμπε?ιφο?άς του στ?ώματος. Η Media Strom συμμετέχει με πνε?μα ευθ?νης στις π?οσπάθειες οικολογικής π?οστασίας του πε?ιβάλλοντος. Για αυτό το σκοπό η εται?εία λειτου?γεί σε συμφωνία με την Ελληνική Εται?εία Αξιοποίησης Ανακ?κλωσης και εφα?μόζει το δικό της π?όγ?αμμα ανακ?κλωσης καθώς επίσης και χ?ησιμοποιεί φιλικές π?ος το πε?ιβάλλον ?λες και διαδικασίες πα?αγωγής.

Ο θεαματικός ?υθμός της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών της εται?είας έχει δικαιολογημένα κατατάξει αυτή στις 500 δυνατότε?ες εται?είες της Ευ?ώπης. Το έτος 2008 ειδική διάκ?ιση επιχει?ηματικής α?ίστευσης απονεμήθηκε στη Media Strom από το Υπου?γείο Ανάπτυξης για την εντυπωσιακή οικομική και επιχει?ησιακής της π?όοδο .

Η Media Strom νοιάζεται για τους συνε?γάτες και πελάτες της με δεσμευτικό ενδιαφέ?ον για την σωστή κάλυψη των αναγκών τους. Γνω?ίζοντας τη μεγάλη ζήτηση της αγο?άς για ποιοτικά μελετημένα και κατασκευασμένα στ?ώματα και κατέχοντας τη θέση του ειδήμονα στα θέματα κατασκευής στ?ωμάτων π?οσφέ?ει μία έξυπνη π?όταση συνε?γασίας σ?μφωνα με τη μέθοδο της δικαιόχ?ησης σε μελλοντικο?ς δικαιοδόχους .

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος του δικαιοπά?οχου, της εται?είας Media Strom, κε?δίζετε έναν δυνατό συνε?γάτη στην επιχει?ηματική καταξίωσή σας και πο?εία ο οποίος μπο?εί να π?οσφέ?ει σε εσάς όλα τα εφόδια για την επίτευξη της επιχει?ηματικής επιτυχίας. Ο δικαιοδότης εξασφαλίζει σε εσάς μέσω της κάλιστης τοποθέτησης και ηγετικής θέσης του στην αγο?ά και την πολ?τιμη μακ?όχ?ονη εμπει?ία του μία κε?δοφό?α και βιώσιμη επιχει?ηματική σταδιοδ?ομία. Το πε?ιεκτικό πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει σε εσάς όλα τα απα?αίτητα για αυτό πλεονεκτήματα:

  • υποστή?ιξη στην επιλογή του καταλληλότε?ου σημείου για το στήσιμο του καταστήματος
  • πα?οχή αναλυτικών οδηγιών για τη κατασκευή του καταστήματος
  • πλή?η θεω?ητική και π?ακτική εκπαίδευση του μελλοντικο? δικαιοδόχου στην Ακαδημία Εκπαίδευσης της εται?είας
  • υποστή?ιξη στην εξε??εση και εκπαίδευση του κατάλληλου π?οσωπικο?
  • συνεχή υποστή?ιξη και πα?ακολο?θηση στη λειτου?γία του καταστήματος
  • πα?οχή στ?ατηγικής μά?κετινγκ και υποστή?ιξη με π?οωθητικές και διαφημιστικές ενέ?γειες σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο
  • υποστή?ιξη στην διαμό?φωση δημοσίων σχέσεων
  • άμεσος χ?όνος πα?άδοσης και αποδέσμευση αποθεμάτων και κεφαλαίου

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς δεν χ?ειάζεστε κάποια π?οηγο?μενης επαγγελματική εμπει?ία από αυτοαπασχόληση. Ωστόσο οι επαγγελματικές εμπει?ίες και τα εφόδιά σας συνεκτιμο?νται θετικά.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας!

?έα

10.06.2012

?έο κατάστημα της Media Strom άνοιξε στο Χαϊδά?ι

Οι φίλοι της Media Strom έχουν λόγο να χαί?ονται. Στη διά?κεια του Μαίου 2012 ξεκίνησε τη λειτου?γία του το νέο κατάστημα της εται?είας Media Strom το οποίο β?ίσκεται στο πολυσ?χναστο εμπο?ικό κέντ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


14.05.2012

H MEDIA STROM π?ωτοστατεί και σε αυτή την Άνοιξη με ιδανικές τιμές!

Η MEDIA STROM π?οσκαλεί τους φίλους της στα καταστήματά της για να επιλέξουν ανάμεσα από τις ολοκλη?ωμένα ποιοτικές π?οσφο?ές π?οϊόντων ?πνου ό,τι αυτοί χ?ειάζονται για την πιο ευχά?ιστη εποχή του ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


12.05.2012

Εντυπωσιακά επιτυχές πα?όν της MEDIA STROM στην έκθεση „Salone Internationale del Mobile“ στο Μιλάνο

Η MEDIA STROM αντιπ?οσώπευσε τα εξαι?ετικά ποιοτικά π?οϊόντα της στη διεθνή ιταλική έκθεση επίπλου „Salone Internationale del Mobile“ στην πόλη του Μιλάνου από τις 17-22 Απ?ιλίου 2012 και κέ?δισε ά... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


28.03.2012

H MEDIA STROM β?αβε?τηκε με τη διάκ?ιση BEST FRANCHISE WORKPLACE για το έτος 2011

Η MEDIA STROM επιλέχθηκε στην π?όσφατη απονομή β?αβείων Franchise Awards για το έτος 2011 ως το καλ?τε?ο δίκτυο αναφο?ικά με τις συνθήκες του πε?ιβάλλοντος ε?γασίας. Η απονομή του β?αβείου για την ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


26.03.2012

Η MEDIA STROM εισέ?χεται με το νέο κατάστημά της στην Π?άγα σε αγο?ές του εξωτε?ικο?

Η MEDIA STROM φιλοδοξεί με το άνοιγμα του π?ώτου καταστήματός της στην πόλη της Π?άγας να κατακτήσει μία ακόμα ταχ?α αναπτυσσόμενη αγο?ά του εξωτε?ικο?. Τα π?οϊόντα ?πνου της εται?είας β?ίσκονται σ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


02.01.2012

Η MEDIA STROM κατακτά τις καλ?τε?ες εντυπώσεις στην έκθεση ξενοδόχων ΧΕ?ΙΑ

Η MEDIA STROM επιλέγοντας τη θέση του πε?ιπτέ?ου της στον κεντ?ικό χώ?ο της έκθεσης ΧΕ?ΙΑ, δηλαδή στην είσοδο της ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3 του EXPO-METROPOLITAN ακολο?θησε στοχευμένα τον εντυπωσιασμό του κοινο? ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


28.11.2011

Ακόμα ένα νέο κατάστημα της αλυσίδας της MEDIA STROM στην Β. Ελλάδα

Η MEDIA STROM ενισχ?ει δυναμικά την πα?ουσία του δικτ?ου της στη Β. Ελλάδα εγκαινιάζοντας ακόμα ένα κατάστημα Franchise στην Κομοτηνή και με αυτό το τ?όπο π?οχω?ά επιτυχώς ακολουθώντας τους στ?ατηγ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


09.11.2011

Η MEDIA STROM β?αβε?εται για την π?οώθηση της καλής φήμης της

Στη λαμπ?ή τελετή η οποία διο?γανώθηκε από το Εμπο?ικό και Βιομηχανικό Επιμελητή?ιο Αθηνών σε αίθουσα του Μεγά?ου Μουσικής με την πα?ουσία σημαντικών πα?αγόντων του επιχει?ηματικο? κόσμου και της β... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α

MEDIA STROM

Στ?ώματα

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises