IDEAL STROM

Στ?ώματα και είδη ?πνου

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

H IDEAL Strom είναι μία από τις πιο καθιε?ωμένες εται?είες π?οϊόντων ?πνου η οποία χαί?ει αναγνώ?ισης τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώ?ο. Ξεκίνησε τις δ?αστη?ιοτητές της το έτος 1983. Π?όκειται για μία εται?εία αμιγώς ελληνικών συμφε?όντων. Κατασκευάζει στ?ώματα και συναφή είδη ?πνου στην ιδιόκτητη βιομηχανική μονάδα και διακινεί αυτά σε χονδ?ική και λιανική πώληση στα εται?ικά καταστήματά της και στα καταστήματα του δικτ?ου των συνε?γατών της. Επέλεξε για τη δική της επιχει?ησιακή ανάπτυξη τη στ?ατηγική συνεγασίας με επιλεγμένους επαγγελματίες μέσω της μεθόδου της δικαιόχ?ησης.

Η IDEAL Strom στοχε?ει στην επιδίωξη της πλή?ους ικανοποίησης των καταναλωτών π?οσφέ?οντας στ?ώματα και ανάλογες υπη?εσίες τα οποία ανταποκ?ίνονται σε όλους τους συντελεστές ποιότητας όπως αυτοί διαγ?άφονται από επίσημους κανόνες υγιεινής και πε?ιβαλλοντικής π?οστασίας. H ά?ιστα τεχνολογικά εξοπλισμένη πα?αγωγική μονάδα της κατασκε?αζει 70.000 π?οϊόντα το χ?όνο. Στη διαδικασία ετοιμασίας των π?οϊόντων ?πνου λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και απαιτήσεις του ανθ?ώπινου σώματος για έναν αναζωογονητικό ?πνο, αισθητικά κ?ιτή?ια και π?ακτικές. Τα είδη ?πνου της IDEAL Strom φέ?ουν το οικολογικό σήμα Ecolabel και έχουν λάβει την ευ?ωπαϊκή αναγνώ?ιση ποιότητας για αυτό τον τομέα π?οϊόντων .

Η IDEAL Strom απολαμβάνει την εμπο?ική επιτυχία στη?ιζόμενη στην πολ?χ?ονη πεί?α της και στην απόκτηση και αξιοποίηση ειδικής τεχνογνωσίας. Με αυτό το τ?όπο κατάφε?ε να π?οσφέ?ει βέλτιστα π?οϊόντα και υπη?εσίες ικανοποιώντας δ?αστικά τους πελάτες της. Στοχε?ει στη συνεχή βελτίωση των ειδών ?πνου αυξάνοντας το βαθμό ικανοποίησης των καταναλωτών. Η IDEAL Strom επιτυγχάνει τους στόχους της αντιλαμβανόμενη τις απαιτήσεις οι οποίες π?οκείπτουν από τον καθημε?ινά μεταβαλλόμενο σ?γχ?ονο τ?όπο ζωής. Με την υποστή?ιξη και ενε?γή συμβολή των ά?τια κατα?τισμένων ε?γαζομένων στην πο?εία της εται?είας υλοποιο?νται όλες οι β?αχυπ?όθεσμες και μακ?οπ?όθεσμες επιδιώξεις.

Η IDEAL Strom έχει δημιου?γήσει εκείνες τις π?οϋποθέσεις οι οποίες διασφαλίζουν την ποιότητα και την αισθητική α?μονία στην καθημε?ινή ζωή των πελατών και δίνει τα ενα?σματα για την επαγγελματική εξέλιξη των ε?γαζομένων σε αυτή μέσω της δυνατότητας ελε?θε?ης μάθησης και λήψης π?ωτοβουλιών.

Η IDEAL Strom διαπιστώνοντας το τε?άστιο βαθμό εμπο?ικής επιτυχίας της π?οσφο?άς της αποφάσισε τη δημιου?γία ενός δικτ?ου δικαιόχ?ησης μέσω του οποίου το σχέδιο λειτου?γίας των καταστημάτων διαφυλάσσεται και τη?είται μέσω της επανάληψης και υιοθέτηση αυτο? με μεγάλη ακ?ίβεια. Η επαγγελματική π?όταση συνε?γασίας π?ος μελλοντικο?ς δικαιοδόχους είναι πολλά υποσχόμενη και ελκυστική.

Γίνετε και εσείς συνε?γάτης σε αυτό το δίκτυο Franchise και κάνετε π?αγματικότητα το όνει?ο μίας επιτυχο?ς επιχει?ηματικής εξέλιξης!

Σχέδιο Franchise

Eσείς ως δικαιοδόχος του δικαιοπά?οχου, της εται?είας IDEAL Strom , λαμβάνετε από την π?ώτη στιγμή της επιχει?ηματικής δ?αστη?ιότητάς σας και κατά όλη τη διά?κεια αυτής έμπ?ακτη υποστή?ιξη από την κεντ?ική έδ?α του συστήματος. Ευνοείστε από το αποτελεσματικό σχέδιο μά?κετινγκ της εται?είας και από το δοκιμασμένο και επιτυχώς εφα?μοσμένο σχέδιο δικαιόχ?ησης όπως όπως και από ένα ευ?έως γνωστό και αναγνω?ισμένο για την αξιοπιστία του εμπο?ικό σήμα. Το πακέτο πα?οχών της εται?είας π?οσφέ?ει σημαντικά εφόδια:

  • πα?οχή τεχνογνωσίας σε όλα τα στάδια λειτου?γίας του καταστήματος
  • την επίβλεψη των ε?γασιών κατά την κατασκευή και ο?γάνωση του καταστήματος
  • α?χική και συνεχή συστηματική εκπαίδευση του συνε?γάτη και του π?οσωπικο? μέσα στο κατάστημα
  • εξακολουθητικά άμεση π?ομήθεια όλων των π?οϊόντων
  • διαφημιστικές ενέ?γειες

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς είστε ένας καλοδεχο?μενος συνε?γάτης διακ?ινόμενος από ε?γατικότητα, φιλικότητα, κοινωνικότητα, δημιου?γικότητα και εφευ?ετικότητα όπως και από επιχει?ηματικές δεξιότητες.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα! Εμείς πλη?οφο?ο?με εσάς ευχα?ίστως διεξοδικά σε οποιοδήποτε θέμα ενδιαφέ?ει εσάς π?ιν την εκκίνηση της δικής σας επιχεί?ησης μέσα στο δίκτυο.

IDEAL STROM

Στ?ώματα και είδη ?πνου

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises