ELITE STROM

Χονδ?ική και λιανική με είδη ?πνου

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

Η Elite Strom είναι μία ελληνική εται?εία με πολ?χ?ονη εξειδίκευση στα είδη ?πνου. Ιδ??θηκε το έτος 1979 από τον Βασίλη Σπίνο. Η Elite Strom είναι η πλέον ειδική εται?εία στον κλάδο της και η διαχεί?ισή της πα?αμένει στα χέ?ια της ίδιας οικογένειας από γενιά σε γενιά. Κατέχει μία σταθε?ή μακ?όχ?ονη π?οοδευτική πο?εία και κεφάλαιο εμπει?ίας ανεκτίμητης αξίας.

Η εται?εία κατασκευάζει και εμπο?ε?εται μία μεγάλη ποικιλία στ?ωμάτων μοναδικής ποιότητας και αντοχής τα οποία διαθέτουν 5 χ?όνια εγγ?ηση. Εκτός αυτο? π?οωθεί κ?εβάτια σε οποιαδήποτε διάσταση στα οποία π?οσφέ?ει 10 χ?όνια εγγ?ηση. Η Elite Strom είναι αποκλειστικός αντιπ?όσωπος των διακεκ?ιμένων σουηδικών στ?ωμάτων Tempur. Συμπλη?ωματικά εξα?τήματα κ?εβατοκάμα?ας ολοκλη?ωνουν τη συλλογή π?οϊόντων της όπως κομοδίνα, συ?τα?ιέ?ες κ.α. Ακόμη αυτή διακινεί επίσης και λευκά είδη.

Η Elite Strom μετέφε?ε την πα?αγωγή της το έτος 1997 σε μία νέα ιδιόκτητη εγκατάστηση 7 στ?εμμάτων. Τα στ?ώματα κατασκευάζονται με χει?οποίητη ποιοτική ε?γασία η οποία τελειοποιείται με τη βοήθεια των πιο σ?γχ?ονων μηχανημάτων π?οηγμένης τεχνολογίας μέσα στην ά?τια εξοπλισμένη μονάδα της εται?είας. Η πα?αγωγή των π?οϊόντων σχεδιάζεται σ?μφωνα με τις π?οδιαγ?φές ποιότητας οι οποίες υπαγο?ε?ονται από τις διεθνείς πιστοποιήσεις ISO 9002 και Antigard. Εκλη?ώνουν διεθνείς αναγνω?ισμένους κανονισμο?ς ποιότητας. Αυτά διακ?ίνονται για τις οικολογικές ιδιότητές τους μέσω του σήματος Eco Label. Οι αυστη?οί έλεγχοι υγιεινής στοχευο?ν στη δημιου?γία αξιόπιστων π?οϊόντων.

Η φιλοσοφία της Elite Strom εκφ?άζεται μέσα από το συνδυασμό των α?χών της π?οσφο?άς υγιεινών και ποιοτικών ειδών ?πνου, κάλυψης με κατάλληλες λ?σεις για ακόμη πιο αναζογωονοτικές ώ?ες ?πνου και της πα?οχής ά?ιστης εξυπη?έτησης π?ιν και μετά την αγο?ά των π?οϊόντων. Κοντά σε αυτό η εται?εία επιλέγει οικολογικές και τεχνολογικά εξελιγμένες φυσικές π?ώτες ?λες για την κατασκευή των στ?ωμάτων και μαξιλα?ιών της όπως και άλλων σχετικών ειδών σε σκοπό την π?οστασία του καταναλωτή και του πε?ιβάλλοντος.

Στόχος της εται?είας είναι η μεγαλ?τε?η ανάπτυξή της μέσω του δικο? της συστήματος της δικαιόχ?ησης. Για αυτό το λόγο αναζητά άτομα με ισχυ?ή θέληση για τη λειτου?γία της δικής τους κε?δοφό?ας επιχεί?ησης στην Ελλάδα τα οποία μπο?ο?ν να ανταποκ?ιθο?ν στις ιδιαίτε?ες απαιτήσεις των πελατών με ευελιξία και με αφοσίωση στην πα?οχή ολοκλη?ωμένων υπη?εσιών εξυπη?έτησης π?ος τους πελάτες. Ο α?ιθμός των καταστημάτων του δικτ?ου αναμένεται ότι θα αυξηθεί σημαντικά στα επόμενο χ?όνια.

Γίνετε και εσείς τώ?α ενε?γό μέλος αυτο? του δικτ?ου Franchise και κε?δίσετε επιχει?ηματικά από ένα επιτυχημένο συστημα!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος του δικαιοπα?όχου, της εται?είας ΕΛΙΤ ΣΤΡΩΜ Α.Β.Ε.Ε. , ακολουθείτε την επιτυχημένη πο?εία μίας κε?δοφό?ας αλυσίδας και κτίζετε το επιχει?ηματικό μέλλον σας σε στέ?εες βάσεις για μία μακ?οχ?όνια συνε?γασία με την α?μόζουσα υποστή?ιξη. Το πλή?ως μελετημένο σχέδιο πα?οχών π?οσφέ?ει τα ακόλουθα σημαντικά πλεονεκτήματα στη δική σας επιχεί?ηση:

• αποκλειστικότητα μίας ευ?είας πε?ιοχής
• ά?ιστη τεχνογνωσία για τη λειτου?γία του καταστήματός σας
• άδεια για τη δ?αστη?ιοποίησή σας σε χονδ?ικές πωλήσεις
• δυνατότητα διε??υνσης με την πώληση επαγγελματικο? εξοπλισμο?
• δω?εάν πανελλαδική διαφήμιση
• δω?εάν π?οσφο?ά έντυπου πλη?οφο?ιακο? υλικο? για π?οωθητικο?ς σκοπο?ς
• άμεση εκτέλεση των πα?αγγελιών

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Για την επιλογή σας σημαντικά είναι τα γνωσιακά εφόδιά σας. Η ικανότητα ουσιαστικής επικοινωνίας με τους πελάτες και η ετοιμότητά σας για την π?οσφο?ά πολ?τιμης π?οσωπικής ε?γασίας είναι απολ?τως απα?αίτητες. Ο ευχά?ιστος χα?ακτή?ας σας και δυνατότητά σας να ενθα???νετε τους υπαλλήλους σας εκτιμο?νται επίσης ως αναγκαία π?οσόντα.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα. Εσείς λαμβάνετε από εμάς όλες τις πλη?οφο?ίες τις οποίες εσείς χ?ειάζεστε για την εκκίνηση της λειτου?γίας της δικής σας επιχεί?ησης!

ELITE STROM

Χονδ?ική και λιανική με είδη ?πνου

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises