COCO-MAT

Π?οϊόντα ?πνου

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

H Coco Mat είναι μία ελληνική εται?εία με ιδ?υτές μία πα?έα από νέους ανθ?ώπους από την Ελλάδα και την Ολλανδία η οποία κατασκε?αζει και διακινεί στ?ώματα, μαξιλά?ια και λευκά είδη. Ξεκίνησε την επιχει?ηματική δ?αστη?ιότητά της το έτος 1989 και από τότε έως σήμε?α έχει κυ?ιε?σει την ελληνική και διεθνή αγο?ά με μία πληθώ?α καταστημάτων εντός και εκτός των ελληνικών ο?ίων.

Η ιδέα από την οποία αντλείται η δημιου?γική δ?ναμη και η οποία καθοδηγεί την πα?αγωγική πολιτική είναι απλή και κοινοφανής. Η Coco Mat αξιοποιεί τις φυσικές ?λες, οι οποίες υπά?χουν στο πε?ιβάλλον άφθονες, στην κατασκευή των ειδών ?πνου και απο??ίπτει τις χημικές ουσίες. Οι π?ώτες ?λες τις οποίες εκμεταλλε?εται είναι ίνες κοκοφοίνικα, φυσικό καουτσο?κ, φ?κια, αλογότ?ιχες, πα?θένο μαλλί και βαμβάκι μεταξ? άλλων. Αυτές κατε?γάζονται και πολτοποιο?νται. Τα κατάλοιπα αυτών των υλών τα οποία πε?ισσε?ουν ξαναχ?ησιμοποιο?νται σε άλλα χ?ήσιμα π?οϊόντα. Στη διαδικασία πα?αγωγής αποφε?γονται συστηματικά χημικές ενισχυτικές ουσίες. Οι συσκευασίες ανακυκλώνονται.

Η πα?αγωγική μονάδα της Coco Mat β?ίσκεται στην Ξάνθη σε ιδιωτικές ε?γοστασιακές εγκαταστάσεις έκτασης 25.000 τ.μ.. Εκεί κατασκευάζονται τα π?οϊόντα με οικολογικές διαδικασίες. Το 98% των αποβλήτων ανακυκλώνεται και με αυτό το τ?όπο η εται?εία στ?ατε?εται ενε?γά στην π?οστασία του πε?ιβάλλοντος.

Το μοναδικό σ?στημα διαχεί?ησης της Coco Mat συνδυάζει γνώση των απαιτήσεων της αγο?άς με ποιότητα πα?οχής υπη?εσιών. Μέσω κάθετων ιε?α?χιών ο καθένας ε?γαζόμενος π?οσφέ?ει το δικό του κομμάτι στην π?οσφο?ά των ειδών ?νου ασκώντας μία τίμια αυτοκ?ιτική της ε?γασίας του και μοι?αζόμενος τις σκέψεις και τις π?οτάσεις του άμεσα σε μία αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων με τους πα?άγοντες της εται?είας. Με αυτό το τ?όπο ικανοποιο?νται οι π?οσδοκίες και οι ανάγκες των τελικών καταναλωτών με το καλ?τε?ο τ?όπο. Βέβαια η εται?εία μέσα από την πολιτική π?οσφο?άς π?ος σε όλους τους καταναλωτές ανεξά?τητα από την οικονομική δυνατότητά τους επιδιώκει τις πιο ποιοτικές λ?σεις στο πιο χαμηλό κόστος.

Η εται?εία διαθέτει τα δικά της καταστήματα διακίνησης των π?οϊόντων τα οποία κατά μεγάλο μέ?ος λειτου?γο?ν μέσω του δικο? της συστήματος δικαιόχ?ησης. Αναλαμβάνει πωλήσεις λιανικής π?ος ιδιώτες όπως και χονδ?ικής π?ος ξενοδοχεία. Η Coco Mat ενδιαφέ?εται για τη συμμετοχή ακόμα πε?ισσότε?ων συνε?γατών στο δίκτυό Franchise της εται?είας με την ένα?ξη λειτου?γίας καταστήματων τόσο στο εσωτε?ικό όσο και στο εξωτε?ικό.

Γίνετε και εσείς ενε?γό μέλος σε αυτό το σ?στημα δικαιόχ?ησης και ασχοληθείται με επιτυχία με τη δική σας επιχεί?ηση σε ένα αποδοτικό επιχει?ηματικό πε?ιβάλλον!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος του δικαιοπά?οχου, της εται?είας Coco Mat, επωφελείστε από την επιταχυνόμενη ανάπτυξη ενός επιτυχημένου δικτ?ου καταστημάτων τα οποία χα?ακτη?ίζονται από ένα μεγάλο ποσοστό κε?δοφο?ίας. Στα πλαίσια της συνε?γασίας σας λαμβάνετε μέ?ος ενε?γά στη διαμό?φωση της κοινής επιχει?ηματικής στ?ατηγικής μέσω της αποδοχής ενός πλου?αλισμο? απόψεων. Το πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει τα κατάλληλα πλεονεκτήματα για την αποδοτικότητα της δικής σας επιχεί?ησης:

  • βοήθεια στη σχεδίαση του σημείου πώλησης
  • συνεχή εκπαίδευση μέσω της συμμετοχής σε σεμινά?ια και συνέδ?ια του δικαιοπα?όχου
  • εγχει?ίδια λειτου?γίας
  • γνωστοποίηση των νέων εξελίξεων όσον αφο?ά στις τεχνικές πα?αγωγής και στις διαφο?οποιήσεις των π?οϊόντων
  • άμεση επικοινωνία και ενε?γή υποστή?ιξη

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Η εται?εία Coco Mat αναζητά συνεχώς συνε?γάτες για την π?αγματοποίηση των πε?εταί?ω αναπτυξιακών στόχων της σε διάφο?ες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτε?ικό. Μία π?οηγο?μενη εμπει?ία από επαγγελματική αυτοαπασχόληση δεν είναι ζητο?μενο π?οσόν. Το κέφι σας για την ενασχόληση με το αντικείμενό της εται?είας και το σοβα?ό ενδιαφέ?ον σας για το δίκτυο συνεκτιμο?νται θετικά.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εμείς πλη?οφο?ο?με εσάς ευχα?ίστως αναλυτικά π?ιν την ένα?ξη της δικής σας επιχεί?ησης!

?έα

02.03.2012

Ένα νέο κομψό κατάστημα στον Άλιμο εισχώ?ησε στο δίκτυο της COCO-MAT

H COCO-MAT καλωσο?ίζει ακόμα πε?ισσότε?ους φίλους της από τον Φεβ?ουά?ιο στο νέο φιλόξενο και ιδιαίτε?α καλαίσθητο κατάστημα της αλυσίδας της στη λεωφό?ο Ποσειδώνος στον Άλιμο το οποίο β?ίσκεται θε... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


24.02.2012

Μία ξεχω?ιστή στάση ζωής από την COCO-MAT. Το ταξίδι με το ποδήλατο.

O ιδ?υτής της COCO-MAT κ??ιος Πα?λος Ευμο?φίδης ξεκίνησε στις 08 Δεκεμβ?ίου μαζί με τον γιο του Βίλεμ και πέ?νοντας ο καθένας ένα ποδήλατο μία ονει?ική διαδ?ομή 2.000 χιλιομέτ?ων από το Άμστε?νταμ ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


21.02.2012

Τα π?οϊόντα της COCO-MAT τώ?α και σε πιο οικονομικές τιμές

Η COCO-MAT εξασφαλίζει τις αγο?ές των ποιοτικά και αισθητικά ανώτε?ων π?οϊόντων της σε χαμηλές και συμφέ?ουσες τιμές π?οσφέ?οντας στη διά?κεια αυτών των χειμε?ινών εκπτώσεων π?αγματικά χαμηλές τιμέ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


01.01.2012

?έο πλο?σιο Shop in Shop κατάστημα με την συνε?γασία της Coco Mat με το πολυκατάστημα Fokas

Η Coco Mat εισήλθε με την συνέχιση της συνε?γασίας με το πολυκατάστημα Fokas στη Σταδίου 1 σε μία πιο αντιπ?οσωπευτική πα?ουσίαση των ειδών ?πνου και άλλων δημοφιλών αντικειμένων του ε?γοστασίου τη... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


25.12.2011

Η Coco Mat υποδέχεται τους π?ώτους επισκέπτες του π?ώτου νεοιδ?υμένου ξενοδοχείου της στην Ελλάδα

Το π?ώτο ξενοδοχείο της Coco Mat ανοίγει τις πό?τες του για να φιλοξενήσει και να πε?ιποιηθεί τους επισκέπτες. Το όνομά του είναι ?αυσικά και β?ίσκεται στην Κηφισιά. Ξεχω?ίζει μέσω του εξοπλισμο? κ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


16.12.2011

Η Coco Mat ανοίγει το π?ώτο Shop in Shop στο ιστο?ικό πολυκατάστημα Bazar de l’ Hôtel de Ville

Το π?ώτο κατάστημα στο κέντ?ο της πόλης του Πα?ισιο? ετοιμάστηκε να υποδεκτεί τους κατοίκους της γαλλικής π?ωτε?ουσας φέ?νοντας αυτο?ς σε γνω?ιμία με την αισθητική ποιότητα των π?οϊόντων της Coco M... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α

COCO-MAT

Π?οϊόντα ?πνου

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises