Berloni

Εμπο?ικές επιχει?ήσεις για έπιπλα design

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

Η εται?εία Αφοι Παπαϊωάννου Α.Ε. αποτελεί μία από τις σημαντικότε?ες βιομηχανίες στην κατασκευή επίπλων στην ελληνική αγο?ά. Τα έπιπλά της ξεχω?ίζουν με έναν λιτό και λειτου?γικό σχεδιασμό και έχουν διαμο?φώσει έναν ξεχω?ιστά ιδιαίτε?ο χα?ακτή?α. Η εται?εία είναι σήμε?α μία από τις πιο επιτυχημένες στο τομέα της επίπλωσης και έχει επιδ?άσει τα τελευταία χ?όνια στην αισθητική της δια???θμισης του εσωτε?ικο? χώ?ου π?οσφέ?οντας επώνυμα έπιπλα, τα οποία εκφ?άζουν νεωτε?ιστικές τάσεις. Στόχος της εται?είας αποτελο?σε από το ξεκίνημα της λειτου?γίας της η μελέτη των αναγκών και επιθυμιών του ανθ?ώπου μέσα στο άμεσο πε?ιβάλλον της κατοικίας τους και οι τ?όποι της κατάλληλης ανταπόκ?ισης των αντικειμένων εσωτε?ικής δια???θμισης σε αυτές. Η εται?εία ιδ??θηκε το έτος 1956. Μέσα από μία διαδικασία αναζητήσεων, πει?αματισμών και επενδ?σεων η κατασκευή βιομηχανικο? τυποποιημένου επίπλου, το οποίο εκπλη?ώνει αισθητικές, λειτου?γικές και ποιοτικές π?οδιαγ?αφές, επιτε?χθηκε. Η μονάδα της εται?είας καταλαμβάνει μία έκταση 36.000 τ.μ. και διαθέτει έναν υπε?σ?γχ?ονο εξοπλισμό αποτελο?μενο από ηλεκτ?ονικο?ς υπολογιστές. Αποτέλεσμα της επιτυχο?ς πο?είας της εται?είας και του αναζητητικο? πνε?ματος της φιλοσοφίας αυτής είναι η εισαγωγή στην ελληνική αγο?ά επίπλων κουζίνας και κατοικίας του διάσημου ιταλικο? ομίλου επιχει?ήσεων Berloni. Η Αφοι Παπαϊωάννου Α.Ε. είναι αποκλειστικός αντιπ?όσωπος του Ομίλου Berloni στην Ελλάδα. Επέτυχε στην π?αγματοποίηση της ανάπτυξη ενός μεγάλου δικτ?ου καταστημάτων στην Ελλάδα και στην Κ?π?ο, τα οποία πα?ουσιάζουν και διακινο?ν τα έπιπλα της ιταλικής βιομηχανίας. Το σ?στημα δικαιόχ?ησης ξεκίνησε το 1991 και έχει καλ?ψει ικανοποιητικά πολλά σημεία αγο?ών στην Ελλάδα και Κ?π?ο. Ενδιαφέ?εται για την αυξανόμενη επέκτασή του με την ένα?ξη καταστημάτων σε Ρόδο, Κέ?κυ?α, Σέ??ες, Αλεξανδ?ο?πολη, Κως, και Βόλο. Τα π?οϊόντα της εμπο?ικής αλυσίδας των καταστημάτων απευθ?νονται σε κοινό με μέσο ή μεσοανώτε?ο βιοτικό επίπεδο. Αυτή δεσμε?εται απένατι στους πελάτες της να εξασφαλίσει την αναγκαία θαλπω?ή στο πε?ιβάλλον της οικίας τους.

Γίνεται και εσείς δικαιοδόχος ενός συστήματος δικαιόχ?ησης με ξεχω?ιστό ?φος και τη δική του π?οιστο?ία!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος του δικτ?ου καταστημάτων της εται?είας Αφοί Παπαϊωάννου Α. Ε Berloni μπο?είτε να επωφεληθείτε από έναν δικαιοπά?οχο με μακ?οχ?όνια εμπει?ία και ά?τια εξειδίκευση στο ποιοτικό βιομηχανικό έπιπλο. Αυτονόητα το όνομα της εται?είας Berloni μπο?εί να σας καταστήσει έναν δικαιοδόχο με μία εγκυ?ότητα και αξιοπιστία από την α?χή της επιχει?ηματικής σας δ?αστη?ιότητας και να ανταμοίψει εσάς από την εκκίνηση με την εμπιστοσ?νη των καταναλωτών. Η διά?κεια της σ?μβασης δικαιόχ?ησης είναι 6 έτη και μπο?εί να ανανεωθεί. Το πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει σε εσάς σημαντικά πλεονεκτήματα για το στήσιμο και τη διαχεί?ιση μίας επιτυχο?ς επιχεί?ησης:

  • π?ογ?άμματα εκπαίδευσης από την α?χή της δ?αστη?ιότητάς σας και κατά τη διά?κεια αυτής
  • σημαντική συμμετοχή στο στήσιμο και στην διαμό?φωση του καταστήματός σας
  • κατοχ??ωση έναντι του ανταγωνισμο? με την αποκλειστικότητα της πε?ιόχης του καταστήματός σας
  • π?όγ?αμμα δια?κο?ς διαφημιστικής π?οώθησης της επαγγελματικής δ?αστη?ιότητάς σας κατά όλη τη διά?κεια της συνε?γασίας

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς είστε καλοδεχο?μενοι δικαιοδόχοι με κ?ιτή?ιο τις επιχει?ηματικές σας ικανότητες, την αφιέ?ωσή σας στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων και την π?οσωπική και επαγγελματική φιλοδοξία σας.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εμείς δίνουμε σε εσάς όλες τις πλη?οφο?ίες τις οποίες εσείς χ?ειάζεστε για την ένα?ξη μίας επιτυχο?ς επιχεί?ησης.

Berloni

Εμπο?ικές επιχει?ήσεις για έπιπλα design

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises