Οδηγός franchise

Νόμοι και συμβάσεις

Πώς είναι η δομή των συμβάσεων Franchise;


Η σύμβαση Franchise παρουσιάζει τις νομικές βάσεις για τη συνεργασία μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου, με το να καθορίζει τρόπο και έκταση των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δεσμευτικά. Η δομή των συμβάσεων Franchise συμφωνεί σε κύρια σημεία εκτεταμένα.

Προοίμιο στο φραντσάιζινγκ
Το προοίμιο περιέχει τις βάσεις του συστήματος Franchise, με το να παρουσιάζει τις προϋποθέσεις και τις οικονομικές συγκεκριμένες λειτουργίες της σύμβασης. Αυτό θα περιγράφει το ειδικό πεδίο της δραστηριότητας, στοιχεία της ταυτότητας της επιχείρησης όπως και αναπαραστάσεις ενός στόχου τακτικά, τα οποία ο δικαιοπάροχος με τους συνεργάτες του ακολουθεί. Ευκαιριακά αυτό υποδεικνύεται ιδιαίτερα, ότι η ευκαιρία εξοικίωσης με το σύστημα Franchise και ελέγχου της σύμβασης με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου στο δίκαιο του Franchise δικηγόρου προσφέρθηκε στον δικαιοδόχο.

Αντικείμενο σύμβασης στο φραντσάιζινγκ
Το σχετικό με το αντικείμενο σύμβασης τμήμα του συμβολαίου ρυθμίζει το περιεχόμενο και την έκταση της χορήγησης Franchise, τη θέση και την χωρική οριοθέτηση της περιοχής σύμβασης όπως και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων. Αυτό περιέχει ιδιαίτερα την περιγραφή των δικαιωμάτων προστασίας της επαγγελματικής αδείας, η οποία καταχωρήθηκε στον δικαιοπάροχο και τα οποία θα έπρεπε να επισυναφθούν στη σύμβαση σε αντίγραφο. Αυτό καταγράφεται, ότι ο δικαιοπάροχος είναι αποκλειστικά εξουσιοδοτημένος όσον αφορά τον χαρακτηρισμό του συστήματος (εμπορικό όνομα, σήμα του εμπορεύματος, εξοπλισμός) και ότι ο δικαιοδόχος πρέπει να υποστηρίξει αυτόν στη διατήρηση αυτών των δικαιωμάτων. Η ειδική τεχνογνωσία ενός συστήματος Franchise εξηγείται στην ληγμένη στις 31.05.00 διάταξη απαλλαγής ομάδων στην ΕΚ για συμφωνίες Franchise όπως και στις κατευθυντήριες γραμμές για την πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή διάταξη απαλλαγής ομάδων για κάθετες συμφωνίες διανομής λεπτομερώς. Επίσης και νεωτερισμοί και βελτιώσεις, τα οποία ο δικαιοπάροχος ο ίδιος αναπτύσσει στη διάρκεια της χρονικής παρόδου της σύμβασης Franchise, αφοσιώνονται στη τεχνογνωσία του συστήματος Franchise.

Νομικό καθεστώς των συμβαλλόμενων μέρων στο φραντσάιζινγκ
Δικαιοπάροχοι και δικαιοδόχοι είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους ελέυθεροι επιχειρηματίες. Δικαιοδόχοι δραστηριοποιούνται στο δικό τους όνομα και σε δικό του λογαριασμό. Ο δικαιοπάροχος δεν έχει κανένα γενικό δικαίωμα καθοδήγησης. Αυτοί ισχύουν παρά τους υπό τους όρους του συστήματος περιορισμούς της επιχειρηματικής ελευθερίας τους ως ανεξάρτητοι επιχειρηματίες.

Ευθύνη στο φραντσάιζινγκ
Κάθε συμαβαλλόμενο μέρος έχει την πλήρη ευθύνη για την εκπλήρωση των συμφωνημένων από αυτό υποχρεώσεων. Το γεγονός διασαφηνίζεται από την πλευρά του δικαιοπαρόχου ευκαιριακά μέσω της λήψης μίας ρήτρας περιορισμού ευθύνης ή μέσω οδηγίας της επιλεκτέας από τον δικαιοδόχο μορφής της εταιρείας.

Το περιγράφοντα τις υποχρεώσεις του δικαιοπάροχου τμήμα του συμβολαίου καταγράφει τα συστατικά στοιχεία του πακέτου παροχών όπως και ενδεχόμενες επιπρόσθετες παροχές με καταβολή κόστους λεπτομερώς. Το παραδοτέο από τον δικαιοπάροχο εγχειρίδιο του συστήματος θα έπρεπε να παρουσιαστεί ιδιαίτερα. Η δηλώσεις του δικαιοπαρόχου στα διαφημιστικά έγγραφα μπορούν να συγκριθούν με τις πραγματικές νομικές εκφράσεις στο συμβόλαιο.

Υποχρεώσεις του δικαιοδόχου στο φραντσάιζινγκ
Αυτό το χωρίο της σύμβασης καταγράφει τις υποχρεώσεις ενός δικαιοδόχου απένατι στον δικαιοπάροχο συγκεκριμένα. Αυτός είναι εξουσιοδοτημένος στην σύμφωνα με τη σύμβαση εκμετάλλευση του πακέτου των παροχών του δικαιοπαρόχου και υποχρεωμένος. Η δική του συμβολή έγκειται στην παράδοση εργασίας, κεφαλαίου και πληροφοριών. Αυτός είναι υποχρεωμένος στον έμπειστο χειρισμό και στην εχεμύθεια της τεχνογνωσίας πέρα από τη διάρκεια του συμβολαίου και υπόκειται σε μία απαγόρευση ανταγωνισμού τουλάχιστον για την χρονική διάρκεια  της σύμβασης.

Επιχειρησιακή λειτουργία στο φραντσάιζινγκ
Υπό αυτή τη σημείωση οι σχετιζόμενες με τη τοπική επιχείρησης ρυθμίσεις βρίσκονται αν χρειαστεί σε σύνοψη. Αυτές περιέχουν πότε πότε μία συγκεκριμενοποίηση της θέσης, οδηγίες για τη διαμόρφωση των επιχειρησιακών χώρων, δικαιώματα καθοδήγησης και ελέγχου του δικαιοπαρόχου επί τόπου ή τις υποχρεώσεις για τη τήρηση νομικών κανόνων κατά την έναρξη λειτουργίας και διατήρηση της επιχείρησης.

Αμοιβή στο φραντσάιζινγκ
Τέλη συμφωνούνται με συμβόλαιο ως ανταπόδοση για τη διαθετιμένη τεχνογνωσία μέσω του δικαιοπαρόχου, τη χρησιμοποίηση μαρκών και δικαιωμάτων προστασίας της επαγγελματικής αδείας, για τη εκχώρηση δικαιωμάτων όπως και την υποστήριξη του δικαιοδόχου κατά την ανάπτυξη και διεύθυνση της επιχείρησής του. Η αμοιβή αποτελείται από ένα μοναδικό τέλος εισόδου και τρέχοντα τέλη Franchise κατά κανόνα. Το τέλος Franchise αντικαθίσταται μέσω αυξημένων τιμών προμήθειας εμπορευμάτων σε ορισμένες περιπτώσεις ή συμπληρώνεται. Μία χρέωση για διαφήμιση προστίθεται συχνά ως περαιτέρω οικονομική επίδοση του δικαιοδόχου, η οποία διευκολύνει την εκτέλεση κεντρικών μέτρων μάρκετινγκ μέσω της κεντρική έδρας του συστήματος.

Διάρκεια συμβολαίου στο φρντσάιζινγκ
Οι συμβάσεις Franchise συνάπτονται τις περισσότερες φορές για τη διαβλεπόμενη χρονική διάρκεια των 5 μέχρι 10 χρόνων, όπου επίσης και μία χρονική πάροδο των 10 μέχρι 20 χρόνων δεν είναι ασυνήθιστη. Η διάρκεια του συμβολαίου εξαρτάται από παράγοντες όπως κλάδος, προϊόν/παροχή υπηρεσιών, επιλογή συνεργατών και από την επιχειρηματική φιλοσοφία του δικαιοπαρόχου. Η συμφωνία οφείλει να καταστήσει δυνατή στον δικαιοδόχο την απόσβεση της αρχικής επένδυσής του κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας σύμβασης ή να τακτοποιήσει τη δυνατότητα για παράταση της σύμβασης.

Τερματισμός σύμβασης στο φραντσάιζινγκ
Μία σύμβαση Franchise μπορεί να τερματιστεί μέσω χρονικής λήξης και πρόωρα μέσω καταγγελίας ή λύσης σύμβασης. Αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί μεταξύ μίας τακτικής και έκτακτης καταγγελίας για την περίπτωση μίας μονόπλευρης δήλωσης προθέσεων. Μία πρόωρη λύση σύμβασης ή όμως μία δυνατότητα μεταβίβασης σε έναν τρίτο μπορεί να προβλεφθεί στην περίπτωση μίας δύσκολης ασθένειας ή του θανάτου ενός δικαιοδόχου.

Συνέπειες του τερματισμού σύμβασης στο φραντσάιζινγκ
Μία δίκαιη ρύθμιση δεν είναι σημαντική μόνο για το χρονικό σημείο του τερματισμού σύμβασης. Η σύμβαση θα έπρεπε να προβλέπει έτσι την απόσυρση μη πωλημένων προϊόντων και πρόσφατου διαφημιστικού υλικού μέσω του δικαιοπαρόχου και την επιστροφή των εγχειριδίων και άλλων εμπιστευτικών εγγράφων μέσω του δικαιοδόχου. Επίσης κανείς μπορεί να σκεφτεί μία πρόθεση ενδεχόμενης απαγόρευσης ανταγωνισμού μετά τη σύμβαση, αν και ισχύουσα με μία ρύθμιση αποζημίωσης και στη μορφή ενός ξεχωριστού πιστοποιητικού. Βασικά ο δικαιοδόχος χάνει με τον τερματισμό της σύμβασης, αναξάρτητα από νομική αιτία, συνολικά δικαιώματα από τη σύμβαση Franchise και πρέπει να παραλείψει όλα, τα οποία θα δημιουργούσαν την εντύπωση, ότι αυτός ανήκει ακόμα πάντα σε ένα σύστημα Franchise. Μία ιδιαίτερη ρύθμιση μπορεί να είναι με σημασία για την περίπτωση μίας παραίτησης από το σύστημα.

Ενημέρωση ανάκλησης στο φραντσάιζινγκ
Όσο ο μελλοντικός δικαιοδόχος δεν έχει ταυτιστεί ως έμπορος, αυτός υπόκειται στους σχετικούς κανόνες του παλιού νόμου πίστωσης καταναλωτών στη Γερμανία, ο οποίος είναι ρυθμισμένος τώρα στον νέο αστικό κώδικα ύπο § 355 σε συνδυασμό με την οδηγία πληροφόρησης στον αστικό κώδκα από τις 5.8.2002. Η σύμβαση του Franchise πρέπει να περιέχει μετά από αυτό για την περίπτωση δεσμών προμήθειας ή συμφωνίες δανείων μία ορθή ενημέρωση με την υπόδειξη ότι ο δικαιοδόχος μπορεί να ανακαλέσει τη δήλωση αποδοχής του εντός δύο εβδομάδων, υπολογισμένα από την ημέρα της παράδοσης του υπογραφημμένου συμβολαίου, γραπτά χωρίς δήλωση των αιτιών.

Αν η ενημέρωση ανάκλησης παραλείπεται και ο δικαιοδόχος ανακαλεί τη συγκατάθεσή του μετά εντός ενός χρόνου, αυτό οδηγεί στην ακυρότητα της σύμβασης από την αρχή.

Κανόνες σύναψης στο φραντσάιζινγκ
Οι γενικά συνηθισμένοι κανόνες συνοψίζονται στο τέλος της σύμβασης, οι οποίοι αφορούν την ενέργεια της υπόλοιπης σύμβασης κατά την αναποτελεσματικότητα μεμονωμένων κανόνων, την πληρότητα της σύμβασης, την προϋπόθεση της γραπτής μορφής, το τόπο εκπλήρωσης και τη δικαιοδοσία όπως και το εφαρμοσμένο δίκαιο.

Συνάψεις στο φραντσάιζινγκ
Συμφωνίες στο φραντσάιζινγκ συμπληρώνονται συχνά μέσω συμαντικών εγγράφων. Επιχειρηματικά εγχειρίδια και επιχειρηματικές κατευθυντήριες γραμμές είναι τα πιο σημαντικά κοντα σε αυτό, στα οποία η τεχνογνωσία και η εμπειρική γνώση ενός δικαιοπαρόχου τυποποιείται και τεκμηριώνεται αντιληπτά. Ο μελλοντικός δικαιοδόχος θα έπρεπε να απαιτήσει μία γνώση από αυτά τα έγγραφα σε κάθε περίπτωση πριν τη σύναψη μίας σύμβασης Franchise. Σε αυτό ένας επιμελής δικαιοπάροχος θα δώσει σημασία φυσικά στην προηγούμενη υπογραφή μίας γραπτής συμφωνίας εχεμύθειας, για να προστατεύσει τον εαυτό του και τους άλλους εταίρους του συστήματος.

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Νόμοι και συμβάσεις"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises