Οδηγός franchise

Γιατί εσείς θα πρέπει να γίνετε δικαιοπάροχος;

Ποιές παγίδες υπάρχουν για νέα συστήματα Franchise;


Πολυάριθμα συστήματα Franchise πρέπει να σταματήσουν πάλι την επιχειρησιακή δραστηριότητά τους λόγω αβεβαιότητας, λανθασμένων εκτιμήσεων και ελλιπούς επαγγελματισμού κάθε χρόνο. Αυτό αφορά προπάντων νεότερες επιχειρήσεις Franchise στον πρώτο ή στον δεύτερο χρόνο της δικής τους δραστηριότητας Franchise. Οι σημαντικότερες παγίδες για νέα συστήματα είναι:

Υποτίμηση της οικονομικής δαπάνης στο φραντσάιζινγκ
Μία των αιτιών επιτυχίας του φραντσάιζινγκ έγκειται στην εκμετάλλευση ξένων πηγών για την επέκταση ενός επιχειρησιακού σχεδίου. Δικαιοδόχοι χρησιμοποιούν το κεφάλαιό τους, το εργατικό δυναμικό τους και τη δική τους ετοιμότητα κινδύνου για την επιβολή μίας ιδέας. Αυτή η αρχή δεν θα έπρεπε να παρασύρει στην υπόθεση, ένα σύστημα Franchise θα μπορούσε να δομηθεί με σχετικά περιορισμένες ατομικές επενδύσεις. Η συνδυασμένη με την ανάπτυξη του συστήματος οικονομική δαπάνη υποτιμάται πάντα πάλι. Η ιδέα, ότι κανείς μπορεί να χρηματοδοτήσει επενδύσεις μέσα στην ανάπτυξη του συστήματος από τέλη Franchise, είναι επικίνδυνη. Τέτοιες επιχειρήσεις συμπεριφέρονται απατηλά, διότι αυτές πωλούν κάτι το ακόμα ανύπαρκτο. Κατά καιρούς αυτοί μπορούν να επιτύχουν στην εύρενση μεμονωμένων „θυμάτων“. Το διάστημα ζωής αυτών των μη συστημάτων Franchise είναι σύντομο σύμφωνα με την εμπειρία ωστόσο.

Υποτίμηση του κόπου εργασίας στο φραντσάιζινγκ
Η συμβουλευτική πράξη δείχνει πάντα πάλι παραδείγματα επιχειρήσεων, οι οποίες αποτυγχάνουν με μία επιτυχημένη πιλοτική επιχείρηση στην οδό για το φραντσάιζινγκ, επειδή αυτές υποτίμησαν τον απαραίτητο κόπο εργασίας για την ανάπτυξη του συστήματος ή δεν αναθέτουν τα καθήκοντα λογικά. Οι προϋποθέσεις τους για την δόμηση του συστήματος είναι καλές από μόνες τους. Επενδύσεις γίνονται συχνά επίσης ήδη. Η συμπερίληψη στην ημερίσια εργασία της πιλοτικής επιχείρησης δεν αφήνει στον επιχειρηματία τον απαραίτητο χρόνο και την ενέργεια ωστόσο για την καθοδήγηση του νέου επιχειρησιακού πεδίου δικαιοχρησίας στην επιτυχία. Η απαραίτητη για την ανάπτυξη του συστήματος ικανότητα εργασίας θα έπρεπε να αναλυθεί στο πλαίσιο του επιχειρηματικού προγραμματισμού. Καθήκοντα πρέπει να διανεμηθούν και, όπου σκόπιμο, εξωτερικό εργατικό δυναμικό και τεχνογνωσία πρέπει να συμπεριληφθεί. Μετά επίσης και οι χρονικές οδηγίες για τα μεμονωμένα βήματα της ανάπτυξης του συστήματος μπορούν να ορισθούν.

Λανθασμένη εκτίμηση του δυναμικού αγοράς στο φραντσάιζινγκ
Το διαθέσιμο δυναμικό της αγοράς για το επιχειρησιακό σχέδιο εκτιμάται λανθασμένα συχνά. Η υποδομή ενός συστήματος Franchise μετριέται πρώτα με έναν ορισμένο ελάχιστο αριθμό από δικαιοδόχους. Ο μελλοντικός δικαιοπάροχος θα έπρεπε να παρέχει στον εαυτό του από πριν σαφήνεια σχετικά με τις ευκαιρίες του συστήματός του.

Ανεπαρκείς προγραμματικοί αριθμοί για εταιρικές επιχειρήσεις στο φραντσάιζινγκ
Ένα σύστημα Franchise πωλεί στους δικαιοδόχους του ένα προβάδισμα πληροφοριών απένατι στους μοναχικούς αγωνιστές. Αυτό το προβάδισμα πληροφοριών δεν αφορά μόνο τη τεχνογνωσία στο επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά επίσης και τους προγραμματικούς αριθμούς στην επιχειρησιακή εξέλιξη. Πριν τη σύναψη της σύμβασης Franchise η ερώτηση βρίσκεται πάντα για τους προσδοκόμενους τζίρους, για τα έσοδα και τους υπάρχοντες κινδύνους. Δόμηση, σημασία και δυνατότητα τεκμηρίωσης αυτών των στοιχείων προτρέπουν στην υπογραφή της σύμβασης ή εμποδίζουν από αυτό. Οι προγραμματικοί αριθμοί δεν χρειάζονται να υφίστανται μόνο όμως μπροστά από το κριτικό μάτι του δικαιοδόχου. Εκκινήσεις επιχειρηματικής αυτοαπασχόλησης χρηματοδοτούνται με ξένο κεφάλαιο κατά κανόνα. Οι δότες πιστώσεων πρέπει να πεισθούν έτσι επίσης, ένα καθήκον, στο οποίο πολλές εκκινήσεις στο φραντσάιζινγκ αποτυγχάνουν.

Σχεδιασμός καλυμμένων απορροφήσεων στο φραντσάιζινγκ
Το φραντσάιζινγκ είναι ένα σύστημα της συνεργασίας σε εταιρκή σχέση. Μία τέτοια συνεργασία επιβιώνει από την αμοιβαία ειλικρίνεια. Αυτή η ειλικρίνεια δημιουργεί τη βάση εμπιστοσύνης ως προϋπόθεση μίας παραγωγικής συνεργασίας. Δικαιοπάροχοι μπορούν να συναρπαστούν πάντα πάλι σε καλυμμένες απορροφήσεις, με το οποίο δαπάνες των δικαιοδόχων εννοούνται, οι οποίες άμεσα ή έμμεσα ρέουν στην κεντρική έδρα του συστήματος, χωρίς ο δικαιοδόχος να διακρίνει αυτό. Αν αυτές οι καλυμμένες απορροφήσεις γίνουν γνωστές στο σύστημα, το όποίο συμβαίνει νωρίτερα ή αργότερα σύμφωνα με την εμπειρία, αυτή η σχέση εμπιστοσύνης ταράσσεται. Οι δικαιοδόχοι δεν χρησιμοποιούν την εργατική δύναμή τους πλέον μόνο για τη διεύθυνση των επιχειρήσεών τους, αλλά και για την επιβολή των ενδιαφερόντων τους απέναντι στην κεντρική έδρα του συστήματος. Η ικανότητα επίδοσης τους συστήματος μειώνεται, ο κίνδυνος της κατάρρευσης υφίσταται.

Έλλειψη μίας σαφούς στρατηγικής επέκτασης στο φραντσάιζινγκ
Ένας δικαιοπάροχος θα έπρεπε να γίνει σαφής σχετικά με τους στόχους της επέκτασής του πριν την απόκτηση του πρώτου δικαιοδόχου. Οι στόχοι επέκτασης θα έπρεπε να παρουσιαστούν ανοικτά επίσης και απέναντι στους συνεργάτες στο Franchise. Θέση και εξοπλισμός της κεντρικής έδρας του συστήματος όπως και σχέδιο απόκτησης πελατών σχεδιάζονται ξεκινώντας από τη στρατηγική επέκτασης μετά.

Άγνοια της πρόσφατης δικαιοδοσίας στο φραντσάιζινγκ
Το δίκαιο του Franchise είναι σύνθετο και υπόκειται σε μία συνεχή προσαρμογή μέσω της πρόσφατης δικαιοδοσίας. Πολλά νέα συστήματα εργάζονται παρόλα αυτά με αυτοπλεγμένες συμβάσεις ή δίνουν την εντολή σε έναν δικηγόρο, ο οποίος δεν διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική ικανότητα. Αυτές οι συμβάσεις δεν αντέχουν μία δικαστική αντιπαράθεση ή ακυρώνονται μάλιστα. Αν η σύμβαση Franchise δεν λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη πρόσφατη δκαιοδοσία, αυτό μπορεί να θέσει ένα τέλος στην ύπαρξη ενός συστήματος Franchise εντός λίγων εβδομάδων.

Παραμέληση των υποχρεώσεων ενημέρωσης στο φραντσάιζινγκ
Η δικαιοδοσία υποχρεώνει τον δικαιοπάροχο πριν τη σύναψη της σύμβασης Franchise σε μία εκτενή ενημέρωση σχετικά με ευκαιρίες στην αγορά, κινδύνους και την προσδοκόμενη αποδοτικότητα μίας εκκίνησης επαγγελματικής αυτοαπασχόλησης εντός ενός συστήματος. Οι πληροφορίες θα έπρεπε να μπορούν να τεκμηριωθούν πάντα μέσω τουλάχιστον μίας πιλοτικής επιχείρησης ή μέσω ήδη υπαρκτών επιχειρήσεων δικαιοδόχων. Αν ο δικαιοπάροχος δεν ακολουθεί την προσυμβασιακή υποχρέωση ενημέρωσης ή μόνο ατελώς, αυτός μπορεί να υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

Λάθοι στην επιλογή δικαιοδόχων στο φρατνσάιζινγκ
Λάθοι γίνονται πάντα πάλι κατά την επιλογή των δικαιοδόχων. Οι βρισκόμενες στην προσωπικότητα του δικαιοδόχου προϋποθέσεις για την επιτυχία πρέπει να είναι γνωστές και καταγεγραμμένες σε ένα προφίλ δικαιοδόχου.  Ένα τέτοιο προφίλ μπορεί να αξιολογήσει π. χ. σύμφωνα με ένα σύστημα σημείων, θα έπρεπε όμως να ορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις σε ουσιαστικά χαρακτηριστικά. Η ανάπτυξη ακριβώς νέων συστημάτων διαμορφώνεται μέσω της επιχειρηματικής επιτυχίας των πρώτων δικαιοδόχων αποφασιστικά. Αν υπάρχει μεταξύ των πρώτων συνεργατών ήδη μία παραίτηση από την επιχείρηση ή λύση σύμβασης, αυτό βλάπτει την απόκτηση εταίρων. Αυτό μπορεί να είναι ακόμα χειρότερο, αν ένα δυσαρεστημένος δικαιοδόχος δημαγωγεί.

Ανεπαρκής οργάνωση για την κεντρική έδρα του συστήματος στο φραντσάιζινγκ
Η δόμηση ενός συστήματος Franchise απαιτεί προπαροχές μέσω του δικαιοπαρόχου. Αυτός πρέπει να δημιουργήσει προσωπικές, επαγγελματικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εκπαίδευση και επιμελητεία των εταίρων στο Franchise σε μορφή μίας κεντρικής έδρας του συστήματος. Οι παροχές της κεντρικής έδρας του συστήματος για τον δικαιοδόχο απαριθμούνται στη σύμβαση Franchise, αυτές πρέπει να προσκομισθούν επιτακτικά λοιπόν. Η επιτυχία ενός συστήματος Franchise ορίζεται μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου και μέσω της ικανότητας της συνεπούς επιβολής αυτού στους δικαιοδόχους. Αν η οργάνωση της κεντρικής έδρας του συστήματος υστερεί πίσω από από τις απαιτήσεις ενός αναπτυσσόμενου συστήματος Franchise, ο κίνδυνος της κατέρρευσης υπάρχει.

(Πηγή: Jens Syring, Management Consultant)

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Γιατί εσείς θα πρέπει να γίνετε δικαιοπάροχος;"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises